نویسنده: احمد گلچین معانی

برای تدوین تاریخ ادبیات فارسی در قلمرو زبان دری که پشتوانه زبان و فرهنگ ماست و شناختن و شناساندن شاعران فارسی زبان و عصر و زمان آن ها و سوانح زندگی هر یک و تشخیص سبک و سیاق سخن ایشان ، نخستین مرجع ارباب تحقیق ، کتاب های تذکره است.

به طور کلی تذکره ها را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

دسته اول تذکره های عمومی است که در این گونه تذکره ها نیاز به مراجعه به منابع قدیمی تر بوده

دسته دوم : تذکره های عصری : اعم از این که تذکره عصری جزئی از یک تذکره عمومی باشد یا منحصرا در شرح احوال شعرای همزمان یک پادشاه یا معاصران تذکره نویس.

کتاب حاضر شامل دو بخش است : بخش اول : تذکره های فارسی بخش دوم : کتاب هایی که فصلی از آن ها در بیان احوال شاعران است.

حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: کتابخانه سنائی‏‫،1363

لینک دانلود:

با حجم: 14 مگابایت