نویسنده: فردوسی

به تصحیح: جلال خالقی مطلق

حق تکثیر: ناشر: Bibliotheca Persica، نیویورک، 1366

همراه با معنی کلمات

لینک دانلود:

با حجم: 23 مگابایت